pixers group: pixers | pixers business | pixers ring Pixers® - We live to change

Terms of service

WSTĘP

Angielska wersja niniejszego regulaminu została przetłumaczona na inne języki wyłącznie dla udogodnienia. W przypadku rozbieżności między wersją angielską, a jej tłumaczeniami w innych językach, wersja angielska będzie nadrzędna. W Regulaminie znajdziecie warunki korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Użytkowników. Wasze korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.


DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie natkniecie się na następujące terminy pisane z wielkiej litery, powinny one być rozumiane w sposób, jak tu zaproponowany:

 1. Administrator – RING GP LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 590 Kingston Road, Londyn SW20 8DN, zarejestrowany w rejestrze handlowym Companies House pod numerem  10763997, lub jej następca prawny, zarządzający Serwisem.
 2. Konto – utrzymywana na zlecenie Usługodawcy przestrzeń w ramach Serwisu, gdzie gromadzone są jego dane oraz informacje o działaniach w ramach Serwisu, a także z której dostępne są określone funkcjonalności Serwisu.
 3. Usługobiorca – Użytkownik dokonujący zakupu Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 4. Serwis – portal internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym ring.gp, pixersring.pl, pixersring.de, pixersring.com prowadzony przez Administratora w celu umożliwienia świadczenia Usług przez Usługodawców dla Usługobiorców.
 5. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą za pośrednictwem Serwisu na wykonanie Usługi.
 6. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w ramach Serwisu.
 7. Usługodawca (Sprzedawca) – zaakceptowany przez Administratora Użytkownik oferujący swoje Usługi w ramach Serwisu.
 8. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis może korzystać z Serwisu zarówno jako Usługobiorca, jak i Usługodawca.


TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że minimalnymi warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są łącznie:
  1. działające i sprawne telekomunikacyjne urządzenie końcowe (komputer, tablet, smartfon, podobne) z dostępem do Internetu, umożliwiające wyświetlenie graficznego interfejsu użytkownika Serwisu;
  2. zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla Firefox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja;
  3. aktywne konto email;
  4. włączona obsługa Javascipt i plików tekstowych cookies.
 2. Administrator stosuje pliki tekstowe cookies. „Cookie” to niewielka informacja umieszczana na żądanie serwera Administratora (first-party cookie) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, itp.) Użytkownika podczas odwiedzin Serwisu, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Stosowanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 3. Administrator stosuje następujące rodzaje cookies:
  1. sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej Serwisu, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania z Serwisu; a także
  2. stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.
 4. Administrator stosuje mechanizm plików cookies w celach: (i) ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w tym poprzez utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie ma przymusu na każdej podstronie logować się ponownie; (ii) weryfikacji i rozwoju oferty Administratora, w tym poprzez dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika; a także (iii) statystycznych.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora również cookies zewnętrznych (third-party cookies) w celu (i) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego; (ii) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych ze pośrednictwem narzędzi analitycznych; a także (iii) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.
 6. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W szczególności, każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. Wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 7. Więcej o plikach cookies w Polityce Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu

PRAWNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. O ile Regulamin nie przewiduje inaczej, Administrator upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu wyłącznie w ramach jego celu i funkcjonalności, w zakresie przewidzianym dla danej kategorii Użytkownika, pod warunkiem, między innymi, (i) przestrzegania obowiązującego prawa, zarówno w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej jako Usługodawca, w zakresie praw autorskich, jak i w każdym innym zakresie istotnym dla prawidłowego, pełnego i niezakłóconego funkcjonowania Serwisu, (ii) powstrzymania się od ingerowania w Serwis, czy to przez wprowadzanie wirusów i innego szkodliwego oprogramowania, czy to przez nieuprawnione odtworzenie, przekazanie lub wykorzystanie kodów źródłowych lub innych tajemnic przedsiębiorstwa Administratora, a także (iii) powstrzymania się od dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym oraz od korzystania z elementów Serwisu, w tym oznaczeń przedsiębiorstwa, towarów, usług, jak i innych chronionych przedmiotów własności intelektualnej, w sposób bezprawny.
 2. Treści, dane lub inne informacje dostarczone przez Użytkownika do Serwisu, w tym umieszczone w Koncie, są jego własnością, a w każdym razie Użytkownik pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za nie, zwłaszcza zaś zgodność z prawem i Regulaminem tych informacji oraz ich wykorzystania w ramach Serwisu. Użytkownik, umieszczając te informacje w ramach Serwisu, upoważnia Administratora do ich eksploatacji w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu.
 3. W przypadku umieszczenia w Serwisie utworów w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, Użytkownik udziela Administratorowi – w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności, promocji i rozwoju Serwisu – niewyłącznej, nieodpłatnej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z utworów na wszelkich znanych w chwili ich umieszczenia w Serwisie polach eksploatacji a koniecznych do realizacji celu, o którym mowa powyżej, w tym zwłaszcza uprawnień do:
  1. utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. wykorzystania utworów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami oraz dokonywania modyfikacji tych utworów w sposób, jaki Administrator uzna za stosowny, w tym w szczególności poprzez zestawianie lub łączenie utworów pochodzących od różnych Użytkowników,
  3. umieszczania utworów w bazach danych Serwisu oraz wykorzystania utworów do promocji i reklamy Serwisu w tym w szczególności po dokonaniu ich modyfikacji w sposób, jaki Administrator uzna za stosowne; a także
  4. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, elektronicznej dystrybucji a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w szczególności Administrator ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich podstronach internetowych Serwisu i prezentowania tych utworów innym Użytkownikom.
 4. Powyższa licencja pozostaje w mocy po rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług Serwisu, po zawieszeniu lub usunięciu jego Konta, a także po usunięciu z Serwisu przez Administratora.
 5. Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik (i) uprawnia Administratora do upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworów dla celu zdefiniowanego w ust. 3 niniejszego artykułu, a nadto (ii) uprawnia Administratora do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego – w zakresie pól eksploatacji, jak określone w ust. 3 niniejszego artykułu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania, usunięcia lub innego rodzaju odcięcia dostępu do treści, danych i informacji przechowywanych w ramach Serwisu na zlecenie Użytkownika w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tychże lub związanej z nimi działalności, albo w innych przypadkach przewidzianych Regulaminem lub obowiązującym prawem.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Administrator nie świadczy Usługi, nie weryfikuje jej zgodności z prawem, dobrymi obyczajami lub jakimikolwiek standardami, ani nie udziela w związku z Usługą żadnych zapewnień i gwarancji, zarówno co do jej formy, treści lub innych aspektów. Administrator dostarcza Użytkownikom miejsca i narzędzi, gdzie i dzięki którym mogą oni, odpowiednio, oferować, zamawiać lub świadczyć Usługę, wchodząc w bezpośrednie relacje prawne i ekonomiczne, na własny koszt i odpowiedzialność.
 2. Administrator dokłada starań, by Serwis spełniał oczekiwania Użytkowników, lecz nie gwarantuje, że jest on wolny od wad lub usterek. O ile nie stoją temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi lub inną mogącą wyniknąć z niedoskonałości Serwisu.
 3. Użytkownicy akceptują, że Serwis może zawierać łącza do zewnętrznych portali, stron i aplikacji internetowych, nie stanowiących własności ani w inny sposób zależnych lub kontrolowanych przez Administratora. Użytkownicy potwierdzają, że dostęp do Serwisu może następować za pomocą narzędzi lub usług podmiotów trzecich. W każdym razie łączenie lub korzystanie z zasobów i udogodnień podmiotów trzecich odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika. Administrator zachęca do zapoznania się z warunkami usług takich podmiotów trzecich w celu ustalenia praw i obowiązków Użytkownika.
 4. Usługodawca, przyjmując do realizacji zamówienie Usługobiorcy, oświadcza i zapewnia, iż posiada profesjonalne umiejętności i możliwości techniczne w celu wykonania Usługi zgodnie z zamówieniem Usługobiorcy. Usługodawca ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do sfinalizowania Umowy.
 5. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać Usługobiorcy informacji reklamowych, numeru telefonicznego, adresu e-mail, adresu strony www, numeru Skype itp. ani w żaden inny sposób umożliwiać komunikację pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, z pominięciem pośrednictwa Serwisu lub zachęcać do transakcji poza Serwisem.
 6. Usługodawca udziela Administratorowi uprawnienia do używania nazwy przedsiębiorstwa Usługodawcy, jego znaków towarowych lub usługowych, a także innych prawem chronionych oznaczeń dotyczących Usługodawcy w ramach Serwisu, dla celów jego promocji, funkcjonowania i rozwoju.


KONTO I PROFIL USŁUGODAWCY

 1. W celu, odpowiednio, świadczenia lub umożliwienia świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu Usługodawca zobowiązany jest założyć Konto. Założenie i utrzymanie Konta wymaga (i) pełnej zdolności prawnej lub – w odniesieniu do osób fizycznych – do czynności prawnych, (ii) dostarczenia własnych, prawdziwych oraz pełnych danych i ich aktualizacji w przypadku zmian, (iii) pełnej odpowiedzialności Usługodawcy za Konto, w tym za dostęp do niego i zgromadzone w nim informacje, a także (iv) przestrzegania Regulaminu i odnośnych przepisów prawa.
 2. Treść Profilu Usługodawcy nie może zawierać informacji zachęcających do dokonania transakcji poza Serwisem. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Usługodawcy, który jest sprzeczny z Regulaminem, z prawem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta, w przypadku naruszenia przez Usługodawcę postanowień Regulaminu albo przepisów obowiązującego prawa, w tym dotyczących własności intelektualnej, świadczenia usług drogą elektroniczną i praw konsumenta. Administrator zastrzega sobie nadto prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta oraz uniemożliwienia dostępu Użytkownikowi do Serwisu, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu i/lub dla innych Użytkowników.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Konta bądź dostępu do niektórych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Serwisu jest zagrożone.


ZAMÓWIENIE USŁUGI

 1. Wszelkie prezentacje, wraz z cenami i dodatkowymi informacjami prezentowane w Serwisie stanowią zaproszenie Usługobiorcy do zawarcia Umowy z Usługodawcą. Zamówienie Usługobiorcy może składać poprzez należący do Administratora internetowy system konfiguracji usług i obsługi zamówień dostępny online w Serwisie.
 2. Usługobiorca składa zamówienie na wykonanie Usługi na stronie internetowej Serwisu. W wyjątkowych przypadkach, takich jak m.in. niesprawne działanie Serwisu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może nastąpić za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Administratora.
 3. W celu złożenia zamówienia Usługobiorca:
  1. wybiera z katalogu Administratora Usługę oraz Usługodawcę, który wykona Usługę; a następnie
  2. konfiguruje wybraną Usługę przy użyciu mechanizmów dostępnych w Serwisie; wreszcie
  3. podaje swoje dane kontaktowe celem finalizacji Umowy.
 4. Na bazie parametrów wskazanych przez Usługobiorcę Usługodawca przedstawia Usługobiorcy szczegółowe warunki Umowy, w tym co najmniej cenę Usługi, termin realizacji Usługi oraz politykę zwrotów i reklamacji. Ceny Usługi są cenami brutto.
 5. Złożenie zamówienia przez Usługobiorcę jest prawnie wiążące.

WYNAGRODZENIE, OPŁATY I PROWIZJE

 1. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Usługodawców są odpłatne.
 2. Wpłaty za zamówione Usługi są dokonywane za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych lub bezpośrednio na konto bankowe Usługodawcy.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące opłat i prowizji obowiązujących w Serwisie zawiera Załącznik 2 do Regulaminu.


PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 1. Polityka ochrony prywatności Serwisu („Polityka Prywatności”) zawarta jest w Załączniku 1 do Regulaminu i stanowi jego część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Administrator traktuje dane przekazane w ramach Serwisu. Przetwarzanie danych, w tym ich udostępnienia, następuje na zasadach i w formach prawem przewidzianych.
 2. Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności Usługobiorcy będą przekazywane Usługodawcy tylko w celu związanym z realizacją Umowy lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce Prywatności.
 3. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych elementów Serwisu. Dane te będą przetwarzane tylko anonimowo i grupowo.
 4. O ile nie wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, bez zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie jakichkolwiek informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom, w tym w szczególności: danych innych Użytkowników, rozwiązań organizacyjnych, technologicznych, technicznych i know-how Serwisu oraz Administratora, a także danych o przychodach z transakcji w Serwisie.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA I UŻYTKOWNIKÓW

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Usługi, zdolność Usługodawców do jej należytego wykonania ani za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań zaciągniętych w ramach Serwisu przez Użytkowników. Administrator w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Usług i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania zachowań nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem.
 3. Administrator nadzoruje poprawność sfinalizowania transakcji zawieranych w ramach Umów. Do sfinalizowania Umowy może nie dojść jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, na przykład, gdy Usługodawca zaniechał współpracy z Administratorem w ramach korzystania z Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz za szkody, jakie mogły powstać w majątku Użytkownika w wyniku wadliwego funkcjonowania Serwisu.
 5. W najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie Administrator wyłącza swoją, a także swoich pracowników, współpracowników lub podwykonawców, odpowiedzialność związaną z Serwisem, czy to umowną, deliktową lub inną, tak co do strat, jak i utraconych lub spodziewanych korzyści.
 6. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora z wszelkiej odpowiedzialności i pokryć wszelkie koszty, wydatki i roszczenia poniesione lub zasądzone przez lub przeciwko Administratorowi w związku z postępowaniami wytoczonymi przeciwko Administratorowi z przyczyn, które dotyczą Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nadto udzielić Administratorowi wszelkiej pomocy przy skutecznym dochodzeniu praw lub stosowaniu obrony przed roszczeniami innych Użytkowników lub osób trzecich w sprawach jakkolwiek dotyczących Użytkownika.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADMINISTRATORA

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że całość praw do Serwisu należy do Administratora. Zabronione jest korzystanie z tych praw, w tym praw własności intelektualnej, inaczej niż w (i) ramach Serwisu oraz (ii) w zgodzie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Serwis, jego poszczególne elementy (w tym graficzne interfejsy użytkownika), teksty (w tym Regulamin), rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje oraz opracowania materiałów podlegają ochronie prawnej przysługującej zwłaszcza bazom danych, programom komputerowym, utworom graficznym lub innym. Ochrona przysługuje również wszelkim materiałom, które Administrator dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora.
 3. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody Administratora jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.
 4. Użycie przez Użytkownika oznaczeń, w tym znaków towarowych, Administratora, w szczególności oznaczenia "RING GP" w jakichkolwiek dokumentach lub do jakichkolwiek celów, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie, może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Administratora zgody w formie pisemnej.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną Administratorowi w następstwie użycia własności Administratora bez jego zgody lub niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.


ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Świadczenie usług przez Administratora w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy.
 2. Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem o prowadzenie Konta lub świadczenie innych usług w trybie natychmiastowym. Z zastrzeżeniem ogólności zdania poprzedzającego, o ile to możliwe, pomimo rozwiązania umowy z Administratorem, Usługodawca ma obowiązek wykonać Usługę zgodnie z przyjętym zamówieniem Usługobiorcy.
 3. Rezygnacja z Serwisu przez Użytkownika może nastąpić w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, z poszanowaniem zobowiązań podjętych przed złożeniem oświadczenia o rezygnacji, za powiadomieniem Administratora pisemnie na adres: RING GP LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom.

KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu w formie:
  1. pisemnej na adres: RING GP LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom, lub
  2. za pomocą odnośnika "kontakt" dostępnego na stronie Serwisu.
 2. Reklamację w sprawie usług świadczonych przez Administratora na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu można złożyć w formie elektronicznej za pomocą odnośnika "kontakt" dostępnego na stronie Serwisu lub w formie pisemnej na adres: RING GP LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikacyjne Użytkownika, w tym adres email, status Użytkownika w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

POSTANOWIENIE RÓŻNE

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 2. Z zastrzeżeniem ogólności ust. 1 niniejszego artykułu, Użytkownik będący konsumentem chronionym przez prawo Unii Europejskiej może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/o...
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia pozostają ważne i wymagalne.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Administrator niezwłocznie powiadomi o zmianie Regulaminu lub wersji Serwisu. Użytkownik ma prawo rezygnacji z korzystania z Serwisu w jego nowej wersji lub pod rządami nowego Regulaminu niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia: kontynuacja korzystania z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na wprowadzone zmiany.
 5. Oświadczenie o rezygnacji z korzystania z Serwisu powinno nastąpić w formie pisemnej na następujący adres Administratora: RING GP LTD, 590 Kingston Road, London SW20 8DN, United Kingdom. Skutkiem rezygnacji jest, według uznania Administratora, zablokowanie dostępu do Serwisu albo ograniczenie funkcjonalności, zawieszenie lub usunięcie Konta.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
 7. Wszelkie prawa wynikające z Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.

ZAŁĄCZNIKI

Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki:

Załącznik 1. Polityka Prywatności

Załącznik dostępny tutaj.

Załącznik 2. Rozliczanie należności pomiędzy Usługodawcą a Administratorem.

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników działających w charakterze Usługobiorcy jest bezpłatne.
 2. Administrator pobiera należne od Usługodawcy wynagrodzenie za świadczone usługi w ramach Serwisu w formie prowizji z bieżących wpływów za zamówienia składane przez Usługobiorcę. Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.
 3. Rozliczenie pomiędzy Administratorem a Usługodawcą zlecane jest na wniosek Usługodawcy (jednak nie rzadziej jak jeden raz w miesiącu) na rachunek bankowy Usługodawcy, podany przez Usługodawcę na jego Koncie.
 4. W przypadku braku podania numeru rachunku bankowego przez Usługodawcę w Koncie, Administrator dokona przelewu należności po uzupełnieniu numeru rachunku bankowego przez Usługodawcę i po poinformowaniu Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Rozliczeniu podlegają jedynie te Umowy, które w chwili wykonywania przez Administratora rozliczenia zostały poprawnie sfinalizowane.