pixers group: pixers | pixers business | pixers ring Pixers® - We live to change

Regulamin toru PIXERS RING w LSSE KRZYWA

§1

1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Toru treningowego PIXERS RING („Tor”), położonego w miejscowości Krzywa, gm. Gromadka. 

2. Operatorem Toru jest  spółka Onion Ring” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we (50 – 266) Wrocławiu, ul. Staromłyńska 4, KRS 670634 („Operator”)

3. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują zarówno osoby korzystające z Toru na podstawie zawartej umowy, jak również osoby towarzyszące, gości i widzów.

4. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują na terenie całego obiektu PIXERS RING.

 

§2

1. Tor jest obiektem multifunkcyjnym przewidującym następujące zastosowanie:

a. sportowo – rekreacyjne tj, na Torze przewidziane jest organizowanie imprez w szczególności: sportowych i zawodów w zakresie sportów motorowych, pokazów, imprez masowych, prezentacji;

b. badawczo – pomiarowe, tj. prowadzenie jazd testowych i specjalistycznych badań naukowych z zakresu motoryzacji;

c. treningowe, tj. na Torze przewidziane są treningi z zakresu doskonalenia umiejętności i techniki jazdy.

2. Tor nie stanowi drogi publicznej i jest zamknięty dla ruchu publicznego. Korzystanie z Toru jest dozwolone tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie Operatora. Zgoda może być wydana poprzez zawarcie umowy z Operatorem. Wyrażenie zgody na korzystanie z Toru nastąpi pod warunkiem złożenia przez osobę korzystającą z Toru pisemnego oświadczenia dodatkowego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i pisemnym zaakceptowaniu jego treści.

3. Tor na podstawie indywidualnych ustaleń z Operatorem może zostać udostępniony do korzystania (w całości lub w określonej części) osobom trzecim na podstawie zawartej z Operatorem pisemnej umowy najmu lub dzierżawy, w której zostanie określony cel udostępnienia. 

4. Wszelkie osoby korzystające z Toru zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu Operatora lub personelu, któremu Operator powierzył pieczę nad Torem.

5. Tor może być udostępniony osobom legitymującym się odpowiednimi umiejętnościami w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Operator, w przypadku powzięcia wątpliwości w odniesieniu do danej osoby co do wystarczających umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych, może odmówić korzystania z Toru takiej osobie. Posiadanie ważnego prawa jazdy nie wpływa na ocenę Operatora w zakresie umiejętności kwalifikujących osobę do korzystania a Toru.

 

§3

1. Na terenie Toru, za wyjątkiem nitki Toru, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym.

2. Na terenie Toru obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży, wnoszenia i spożywania alkohol oraz zakaz wejścia na teren Toru osobom w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod wpływem środków ograniczających świadomość, tj. odurzających, psychotropowych lub podobnie działających. Zakazy wymienione w zdaniu poprzedzającym dotyczą wszelkich osób, które znajdują się na terenie Toru.

3. Osoba, która narusza zasady wynikające z niniejszego Regulaminu, z umowy lub poleceń personelu Operatora lub któremu Operator powierzył pieczę nad Torem, może zostać natychmiastowo usunięta z terenu Toru z wyłączeniem prawa dochodzenia roszczeń wobec Operatora. W przypadku, gdy naruszeń dokonuje osoba, która pozostaje pod pieczą innej osoby, usunięte w sposób określony niniejszym ustępem, mogą zostać wszystkie osoby związane stosunkiem pieczy.

4. W przypadku obecności na Torze osoby, u której zachodzi podejrzenie stanu nietrzeźwości lub znajdowania się pod wpływem środków w stanie nietrzeźwym lub znajdującej się pod wpływem środków ograniczających świadomość lub której zachowanie nie daje rękojmi przestrzegania zasad niniejszej Regulaminy, w tym w szczególności bezpieczeństwa obowiązujących na Torze, Operator ma prawo (i) nie dopuścić takiej osoby do korzystania z Toru lub (ii) uniemożliwić takiej osobie dalsze korzystanie z Toru lub (iii) natychmiast usunąć taką osobę z terenu Toru. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności dochodzenie roszczenia wobec Operatora jest wyłączone.

5. Bez zgody Operatora na terenie Toru obowiązuje zakaz używania wszelkich urządzeń zdalnie sterowanych, w szczególności modeli kołowych i latających (np. dronów).

6. Wstęp i przebywanie na obiekcie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniego opiekuna. Osoba, pod której pieczą pozostaje małoletni, jest zobowiązana do stałego nadzoru nad małoletnim w sposób umożliwiający natychmiastowe reagowanie w celu zapobieżenia niebezpieczeństwa wywołania szkody na osobie lub mieniu spowodowanego zachowaniem małoletniego.

7. Osoby przebywające na terenie Toru w charakterze osób towarzyszących, kibiców, widzów i gości mogą pozostawać tylko na miejscach wyznaczonych.

8. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, mogą odbywać się tylko za zgodą Operatora; w ramach użytkowania Toru można sporządzać dokumentację wizualną i audiowizualną (zdjęcia i filmy), jedynie na potrzeby własnego użytku prywatnego.

9. Korzystanie z Toru dozwolone jest tylko osobom pełnoletnim. Osobom niepełnoletnim Operator może odmówić korzystania z Toru. W niektórych przypadkach Operator może wyrazić zgodę na korzystanie z Toru przez osoby, które nie uzyskały pełnoletności. W takim przypadku wymagana jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany do zaakceptowania zasad wynikających z umowy oraz niniejszego Regulaminy, a nadto przyjąć odpowiedzialność bez ograniczeń za działania i zaniechania osoby niepełnoletniej w związku z korzystaniem z Toru.  


§4 

 1. Osoby korzystające z Toru zobowiązane są do: 

a. natychmiastowego poinformowania Operatora lub podmiotu korzystającego z Toru o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach lub uszkodzeniach w kierowanym pojeździe oraz w infrastrukturze Toru;

b. informowania Operatora lub podmiotu korzystającego z Toru o przypadkach powstawania odpadów lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego;

c. przestrzegania ustalonych w umowie czasu korzystania z Toru;

d. po zakończeniu korzystania z Toru, uprzątnięcia swojego sprzętu i pozostawienia terenu Toru w stanie przyjęcia do korzystania, w szczególności uprzątnięcia odpadów, usunięcia szutru z nawierzchni betonowych i asfaltowych, usunięcia skutków wycieków płynów technicznych;

e. zwrotu udostępnionego w ramach zawartej umowy sprzętu powierzonego przez Operatora, w szczególności pojazdów, odzieży i sprzętu ochronnego, transponderów do pomiaru czasu jazdy w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie eksploatacyjne;

f. natychmiastowego wstrzymania jazd lub innych działań i bezzwłocznego powiadomienia personelu Operatora lub podmiotu korzystającego z Toru w danym momencie, bądź osób przez nich upoważnionych, w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia, określając skalę i rodzaj zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia oraz przyczyny;

g. zapewnienia warunków bezpieczeństwa własnego i osób trzecich poprzez zachowanie przepisów ruchu drogowego, zasad ostrożności, ograniczonego zaufania do innych osób korzystających z terenu oraz zapewnienia należytego stanu technicznego sprzętu i pojazdów wykorzystywanych na Torze, w tym posiadania ważnych badań technicznych sprzętu i pojazdów;

h. zaopatrzenia siebie oraz osób trzecich w odpowiednią odzież, obuwie, sprzęt ochrony osobistej i środki techniczne, zgodnie z przepisami prawa i wymogami wynikającymi ze sposobu użytkowania infrastruktury Toru;

i. poruszania się wyłącznie po trasach  będących elementami konfiguracji Toru, ze szczególną ostrożnością w celu zapobieżenia terenów zielonych oraz infrastruktury Toru o przeznaczeniu innymi niż wskazane w § 2 ust. 1;

j. ograniczenia emisji hałasu do wartości nie wyższej niż 98 dB w warunkach pomiarowych (3/4 maksymalnych obrotów nie mniej niż 3.800 obrotów silnika, 0,5 m od wylotu wydechu lub pomiar dynamiczny samochodu poruszającego się) hałas nie większy niż 98 db. Pomiar może być dokonywany przez Operatora  zarówno przed rozpoczęciem jazd, jak i w ich trakcie jazdy;   

k. przestrzegania i stosowania znaków i sygnałów ostrzegawczych (wizualnych i dźwiękowych) określonych w regulaminach sportowych oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa;

l. poruszania się ustalonymi lub wytyczonymi trasami - odpowiednio do celu wykorzystania Toru oraz umowy określającej zakres udostępnienia Toru;

m. zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia lub przejeżdżania przez teren wykorzystywany przez innych użytkowników Toru, z zastrzeżeniem bezwzględnego zakazu wchodzenia za bariery ochronne umieszczone w sąsiedztwie nitki Toru;

n. parkowania lub postoju pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;

o. zapoznać się z przebiegiem Toru przed faktycznym korzystaniem z niego, a w szczególności zwrócić uwagę na fragmenty Toru wymagające szczególnych umiejętności lub zachowania szczególnego bezpieczeństwa;

p. bezwarunkowego stosowania się do bieżących poleceń personelu Operatora;

r. do zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego pojazdu w przypadku korzystania z Toru pojazdem nie wchodzącym do floty pojazdów Operatora, w szczególności pozbawionych wycieków, uszkodzeń mechanicznych i blacharskich, pozbawionych instalacji lub części, które mogą ulec zniszczeniu lub odłączeniu się od podczas jazdy po Torze,

s. szczególnej dbałości, aby dopuszczać do kontaktu nawierzchni Toru z substancjami ropopochodnymi, ogniem. Nawet krótkotrwałe oddziaływanie substancji ropopochodnych oraz agresywnych powoduje uszkodzenia. Ponadto takie zanieczyszczenia tworzą warstwę poślizgową powodującą możliwość wypadku.


§5

Na terenie Toru oraz wewnątrz i na zewnątrz pojazdów będących w użytku przez Operatora mogą być zainstalowane urządzenia dokonujące zapisu obrazu i dźwięku. Wstęp i obecność na terenie Toru jest równoznaczna z wyrażeniem zgody przez osobę znajdującą się na terenie Toru na dokonywanie zapisu dźwięku i obrazu z jej udziałem. Osoba nie wyrażająca zgody na zapis obrazu i dźwięku z jej udziałem jest zobowiązania do niezwłocznego opuszczenia terenu Toru.

Osoba dokonująca wstępu na teren Toru wyraża zgodę  na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby przez Operatora, dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością gospodarczą uprawnionego, w tym jego ofertą handlową. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

 

§6

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez osoby przebywające na terenie Toru na podstawie zawartej umowy do postanowień regulaminu oraz poleceń personelu Operatora.

2. Wyrządzenie szkody wskutek naruszenia postanowień niniejszego regulaminu skutkować będzie pełną odpowiedzialnością sprawcy szkody.

3. Korzystanie z Toru odbywa się na własne ryzyko osoby korzystającej z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności Operatora. W każdym przypadku odpowiedzialność Operatora z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.

4. Operator nie ma obowiązku zapewnienia personelu do sprawowania pieczy nad Torem i z tej okoliczności nie można wywodzić odpowiedzialności Operatora.

5. Operator ma prawo oddać do korzystania część lub całość Toru osobie trzeciej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz umowie. Operator nie odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym powierzył Tor do korzystania. Jednakże w przypadku obecności członka personelu Operatora, osoby korzystające z Toru są bezwzględnie zobowiązane do stosowania się do jego wskazówek i poleceń.

6. Osoby korzystające z Toru ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń spowodowanych ruchem pojazdów, których używają lub które wprowadzają na teren Toru i zobowiązują się przejąć i zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich wynikłe z tego tytułu. Wstęp na Tor następuje każdorazowo pod warunkiem zwolnienia Operatora z odpowiedzialności z tytułu zdarzeń, które nie wynikają z udowodnionej i wyłącznej winy umyślnej Operatora.

7. Osoba korzystająca z Toru ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu zniszczeń mienia znajdującego się na Torze oraz naruszenia stanu infrastruktury Toru, w szczególności będącego skutkiem poruszania się pojazdów poza wyznaczonymi drogami bądź awarii pojazdu.

8. Niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Operatora lub osób trzecich, osoba korzystająca z Toru zapłaci karę umowną w wysokości:

a. w kwocie 15.000 złotych za każdy przypadek jazdy na terenie Toru w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających;

b. w kwocie 3.000 złotych za naruszenie postanowienia regulaminu określonego §4 ust. 1 lit r. lub. s.

c. w kwocie 1.000 złotych za naruszenie postanowienia regulaminu określonego §4 ust. 1 lit d., f., k. lub p.

d. w kwocie 500 złotych za każde inne naruszenie regulaminu.

9. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 8, nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.


§ 7

1. W przypadku zawarcia odrębnej umowy w zakresie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają zapisy umowy. Wobec kolizji z treścią umowy regulamin stosuje się jedynie w zakresie nieuregulowanym.   

2. Operatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu, Operator każdorazowo przedstawi osobie korzystającej z Toru Regulamin o nowej treści do akceptacji. W przypadku braku akceptacji Regulaminu o nowej treści przez osobę korzystającą z Toru, Operator ma prawo nie dopuścić takiej osoby do korzystania z Toru. Osoba niewyrażająca zgodę na treść Regulaminu o nowej treści ma prawo odstąpić od umowy z Operatorem w terminie 3 dni roboczych od chwili przedstawienia jej Regulaminu o nowej treści do akceptacji.