pixers group: pixers | pixers business | pixers ring Pixers® - We live to change

Regulamin karty członkowskiej klubu Ring GP

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady przyznawania i korzystania z  Karty Członkowskiej Klubu Ring GP (dalej jako „Karta Członkowska”) wystawianej przez Ring GP LTD z siedzibą w Londynie (dalej jako „Wystawca”)
 2. Osoba, której została wydana Karta Członkowska (dalej jako „Użytkownik”) jest jej wyłącznym użytkownikiem.
 3. Użytkownikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych pod warunkiem zaakceptowania Regulaminu oraz zawarcia odpowiedniej umowy o korzystanie z Karty Członkowkiej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest:  (i) nie udostępniać Karty Członkowskiej osobom trzecim; (ii) powstrzymywać się od korzystania z Kart Członkowskich przez Użytkowników w celach zarobkowych; (ii) korzystać tylko jednej Karty Członkowskiej.
 5. Karta Członkowska uprawnia Użytkownika w okresie jej ważności do korzystania z obiektów partnerów Wystawcy (dalej jako: „Partner”) wskazanych pod adresem internetowym: www.pixersring.pl (dalej jako „Obiekty”)
 6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie Obiektów, w tym w szczególności regulaminu Obiektu, poleceń personelu Partnerów Wystawcy, godzin dostępności Obiektu. Przed korzystaniem z Obiektów Partner Wystawcy może żądać złożenia dodatkowych oświadczeń przez Użytkownika związanych z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności Partnera Wystawcy za zdarzenia określone w przepisach dotyczących Obiektu, pod rygorem powstrzymania się Partnera Wystawcy do realizacji świadczeń na rzecz Użytkownika.
 7. Karty Członkowskie dostępne są w wariantach: Silver, Gold, Black Beginner, Hardcore i Hardcore Moto. Cennik Kart Członkowskich oraz zakres usług dostępnych w każdym wariancie wskazany jest pod adresem  internetowym: https://www.pixersring.pl/strona/dolacz-do-klubu-ring-gp
 8. Użytkownik w czasie trwania ważności Karty Członkowskiej może w każdym czasie dokonać zmiany wariantu Karty Członkowskiej na wariant objęty wyższą Opłatą Abonamentową w ramach czasu trwania ważności Karty Członkowskiej. Żądanie zmiany wariantu Karty Członkowskiej należy przedstawić Wystawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w pkt 16 nie później niż do 20 dnia miesiąca. W takim przypadku zmiana wariantu nastąpi od następnego okresu rozliczeniowego.
 9. Karta Członkowska jest ważna w okresie 12 miesięcy od dnia wniesienia opłaty za wydanie Karty Członkowskiej(dalej jako „Okres Ważności”). Przed końcem bieżącego Okresu Ważności Wystawca poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o upływie Okresu Ważności oraz o wysokości opłat za przedłużenie Karty Członkowskiej na kolejny Okres Ważności.
 10. Za wydanie Karty Członkowskiej Wystawca pobiera opłatę w kwocie wskazanej w cenniku dostępnym pod adresem internetowym: https://www.pixersring.pl/strona/dolacz-do-klubu-ring-gp
 11. Przez cały Okres Ważności, do dziesiątego dnia każdego miesiąca, Użytkownik jest zobowiązany uiszczać na rzecz Wystawcy wynagrodzenie za korzystanie z Karty Członkowskiej w kwotach podanych w cenniku dostępnym pod adresem internetowym: ring.gp (dalej jako „Opłata Abonamentowa”).
 12. Użytkownik wyraża zgodę na comiesięczne automatyczne obciążanie swojej karty kredytowej tytułem Opłaty Abonamentowej za korzystanie z Karty Członkowskiej. Przez pierwszy miesiąc Okresu Ważności Użytkownik zwolniony jest z Opłat Abonamentowych.
 13. W celu uzyskania Karty Członkowskiej wymagana jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez Wystawcę wyłącznie na potrzeby świadczenia usług objętych Kartą Członkowską. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych zgłoszone przez Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Klubie Ring GP oraz dezaktywacją Karty Członkowskiej z końcem Okresu Ważności.
 14. W celu skorzystania z usług dostępnych w Obiektach, Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego uprzedniego okazywania Karty dokumentu tożsamości Przedstawicielowi Wystawcy lub Partnera. Przedstawiciel Wystawcy lub Partnera są upoważnieni do weryfikacji Karty Członkowskiej z dokumentem tożsamości oraz do zatrzymania Karty Członkowskiej użytkowanej niezgodnie z jej przeznaczeniem lub postanowieniami Regulaminu.
 15. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostępność Obiektów może być czasowo ograniczona lub wyłączona, za co Wystawca nie ponosi odpowiedzialności.  Użytkownik powinien przed skorzystaniem z Obiektów zapoznać się z informacjami udzielanymi przez Partnerów, w szczególności na ich stronach internetowych lub na terenie Obiektu lub ustalić dostępność Obiektu przez bezpośredni kontakt z Partnerem.
 16. Użytkownik może zgłosić Wystawcy reklamację w związku z korzystaniem z Karty  Członkowskiej. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny office@ring.gp albo w formie pisemnej i przesłana na adres Ring GP LTD, 590 Kingston Road, SW20 8DN London, United Kingdom. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swoje imię i nazwisko, numer Karty Członkowskiej oraz opis zaistniałego problemu, a także żądanie określonego działania ze strony Wystawcy. Wystawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatrzy reklamacją i udzieli odpowiedzi na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 17. Karta Członkowska jest własnością Wystawcy. Wystawca ma prawo do dezaktywacji lub zatrzymania Karty Członkowskiej jedynie w przypadku stwierdzenia naruszenia treści niniejszego Regulaminu lub zawartej z użytkownikiem umowy regulującej wydanie Karty Członkowskiej, bądź też w przypadku nieotrzymania od Użytkownika w terminie Opłaty Abonamentowej.
 18. Użytkownik odpowiada za utratę Karty Członkowskiej. W przypadku jej utraty, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wystawcy o tym fakcie. Użytkownik może wystąpić z żądaniem wydania duplikatu Karty Członkowskiej za dodatkową opłatą wynoszącą 50 złotych (wraz z podatkiem VAT). Wystawca nie jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych osobowych na Karcie Członkowskiej, w szczególności w przypadku jej utraty.
 19. W przypadku kolizji przepisów Regulaminu z treścią umowy na podstawie której zostanie wydana Użytkownikowi Karta Członkowska, pierwszeństwo stosowania mają przepisy umowy. 
 20. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie notyfikowania Użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej Wystawcy. Regulamin o zmienionej treści wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji. Regulamin  oraz zmiany Regulaminu będą dostępne na stronie internetowej https://www.pixersring.pl/strona/dolacz-do-klubu-ring-gp.